Disciples of Jesus

Matthew 10:2-4, Acts 1:21-26
 1. Simon/Peter (Simon, son of John, was called Cephas by Jesus: translates to Peter)
 2. James, son of Zebedee
 3. John, the brother of James
 4. Andrew
 5. Philip
 6. Bartholomew
 7. Matthew the tax collector
 8. Thomas
 9. James, son of Alphaeus
 10. Thaddaeus
 11. Simon the Zealot 
 12. Judas Iscariot
 13. Matthias, replaced Judas Iscariot